Những đặc điểm chính của xơ bông (2): Độ đều về chiều dài & Tỷ lệ xơ ngắn trong bông

Những đặc điểm chính của xơ bông (2): Độ đều về chiều dài & Tỷ lệ xơ ngắn trong bông

b- Độ đều về chiều dài: 
Có hai công thức xác định độ đều về chiều dài của xo bông là UR %( Uniformity Raito ) và UI % ( Uniformity Index ).Có sự khác nhau trong hai chỉ tiêu này: Chỉ tiêu ÜR% tính theo chiều dài SPan length còn UI % tính theo chiều dài trung bình ( ML ) và chiều dài nửa phải (UHML ).
Công thức tính như sau: 
UR % = (50% SL / 2.5% SL) x 100% 
UI % = (ML/UHML) x 100% 
UR% : 50 - 55 : Rất tốt ;45 - 50 : Tốt ; 40 - 45 : Đạt yêu cầu ;35 - 40 : Xấu; <30 ; Không sử dụng được 
UI% :<77% : Rất thấp; 77-79 % :Thấp ; 80 - 82%: Trung bình; 83 - 85% : Cao; >85% : Rất cao. 
c-Tỷ lệ xơ ngắn trong bông : 
Xơ ngắn là những xơ có chiều dài bằng hoặc nhỏ hơn 12mm .Tỷ xơ ngắn có ý nghĩa lớn ảnh hưởng đến quá trình công nghệ trên các máy tăng đứt sợi và làm giảm chất lượng sợi,làm tăng hao phí trong sản xuất sợi.Khi lựa chọn các cự ly trên các cặp suốt kéo dài chỉ dựa trên chiều dài kéo sợi,không có yếu tố xơ ngắn.Vì vậy nếu lượng xơ ngắn tăng lên sẽ làm tăng số lượng xơ tự do- xơ trôi ( Floating fibres ) trong trường kéo dài . 
Lượng xơ trội được tính như sau : 
FFI % = [(2.5 %SL/ML) - 1] x 100
(Nguồn Phu Bai Spinning Mill)